Giới thiệu về Phòng Quản trị

//Giới thiệu về Phòng Quản trị

Giới thiệu về Phòng Quản trị

2018-08-26T18:35:01+07:00 April 21st, 2018|QUẢN TRỊ|0 Bình luận

1. Thông tin:
* Điện thoại: 0257.3838537
* Email: [email protected]
* Lãnh đạo đơn vị:
– Phụ trách phòng: Nguyễn Thanh Thuyền
+ Email: [email protected]
– Phó trưởng phòng: Lê Thanh Tùng
+ Email: [email protected]

2. Chức năng:
– Phòng Quản trị là đơn vị giúp Hiệu trưởng quản lý cơ sở hạ tầng, quy hoạch sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình theo quy hoạch tổng thể của Trường và vệ sinh môi trường.
– Quản lý các thiết bị vật tư, lập kế hoạch mua sắm, tiếp nhận tổ chức khai thác, bảo trì bảo dưỡng tất cả các thiết bị vật tư của trường.

3. Nhiệm vụ:
a. Công tác quản trị cơ sở hạ tầng:
– Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng, đất đai, vườn hoa, cây xanh… thuộc phạm vi diện tích Nhà trường quản lý, đảm bảo sự an toàn về địa giới theo các quy định hiện hành.
– Quản lý các công trình kiến trúc và vật kiến trúc của Trường (nhà cửa, tượng đài, đường giao thông nội bộ…).
– Tổ chức và quản lý vệ sinh môi trường các khu công sở của Trường. Phối hợp với khu dân cư và chính quyền địa phương về quản lý khu dân cư của Trường.
– Quản lý sử dụng hệ thống điện nước, cung cấp có chất lượng, kịp thời, tiêt kiệm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt trong Trường. Theo dõi và thông báo định kỳ hàng tháng về chi phí sử dụng điện nước cho các đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng chống bão lụt và cháy nổ trong Nhà trường.
– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện sửa chữa các công trình kiến trúc và vật tư của Trường phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.
– Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm đồ gỗ đảm bảo tiện nghi nội thất cần thiết phục vụ công tác học tập và làm việc trong Trường.
– Tham gia quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể của Trường, được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề nhà đất theo quy định hiện hành của pháp luật.
– Phối hợp với ban tư vấn lập kế hoạch xây dựng cơ bản ngắn hạn, dài hạn; kế hoạch chống xuống cấp các công trình kiên trúc của Trường. Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, tổ chức đấu thầu, giám sát thi công, kiểm tra chất lượng công trình theo đúng hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ mời thầu.
– Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính soạn thảo các hợp đồng thi công, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán công trình theo quy định hiện hành.
– Quản lý về hồ sơ đất đai, hồ sơ về xây dựng cơ bản, chống xuống cấp các công trình trong thời gian theo quy định của pháp lệnh lưu trữ
b. Công tác quản lý thiết bị vật tư:
– Phối hợp với các đơn vị để xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về việc mua mới trang thiết bị kỹ thuật nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
– Căn cứ kế hoạch kinh phí hàng năm, có trách nhiệm phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư cho các đơn vị trong Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
– Quản lý toàn bộ tài sản của Trường một cách có hệ thống, phối hợp với phòng Tài chính trong việc tiến hành kiểm kê tài sản hàng năm. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc và tài sản ở các đơn vị. Lập kế hoạch sửa chữa tài sản hư hỏng. Thanh lý những máy móc, thiết bị cũ hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng theo quy định để đổi mới thiết bị. Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính mở lớp bồi dưỡng sử dụng, sửa chữa thiết bị cho đơn vị.
– Quản lý việc lắp đặt và sử dụng hệ thống điện thoại trong Trường, đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt, hiệu quả và tiết kiệm.
c. Công tác y tế và vệ sinh môi trường:
– Phòng Y tế giúp Hiệu trưởng về công tác chăm lo sức khoẻ, khám chữa bệnh cho người lao động HS-SV của Trường; công tác y tế dự phòng trong Trường.
– Tổ chức chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám, chữa bệnh, mua và cấp thuốc kịp thời, thuận tiện cho cán bộ viên chức, lao động hợp đồng và HSSV của Trường theo quy định của bảo hiểm Y tế. Thực hiện sơ, cấp cứu và giới thiệu chuyển viện theo quy định của ngành Y tế. Làm các thủ tục cần thiết cho cán bộ, viên chức và người lao động, đi giám định y khoa. Xác nhận nghỉ ốm theo đúng quy định hiện hành.
– Quản lý hồ sơ sức khoẻ, thực hiện các quy định về bảo hiểm Y tế cho cán bộ viên chức, người lao động, HSSV. Tổ chức khám và lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ tuyển sinh và tốt nghiệp ra Trường cho HSSV.
– Giải quyết kịp thời các ca cấp cứu đột xuất, lập hồ sơ, bệnh án, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp y khi cần thiết theo quy định của pháp luật.
– Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị trong Trường làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em.
– Thực hiện tốt công tác Y tế dự phòng; chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong khu vực Trường.
– Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thuốc men, tài sản của phòng Y tế.
– Mua bảo hiểm cho CBVC và HSSV, thực hiện quản lý thu chi tài chính bảo hiểm theo đúng quy định.
– Định kỳ phối hợp với phòng Công tác HSSV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường tổ chức dọn vệ sinh trong toàn Trường.