Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

///Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

2018-12-11T09:59:24+00:00 December 11th, 2018|Quy định - Quy chế, TCHC|0 Bình luận