Kế hoạch làm việc giữa Trung tâm ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học công nghệ (Bộ KH&CN) với MITC

//Kế hoạch làm việc giữa Trung tâm ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học công nghệ (Bộ KH&CN) với MITC