Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm kiếm Tài năng Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung “MITC’S GOT TALEN 2018”

//Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm kiếm Tài năng Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung “MITC’S GOT TALEN 2018”