Thông báo bổ sung thời gian và thể lệ Cuộc thi Người mẫu ảnh MITC 2018

//Thông báo bổ sung thời gian và thể lệ Cuộc thi Người mẫu ảnh MITC 2018