– Quản lý các hoạt động dịch vụ của Trung tâm bao gồm:

+ Quản lý KTX

+ Quản lý, kiểm soát các mảng quan hệ doanh nghiệp

+ Quản lý nhà máy nước

+ Quản lý căn tin dịch vụ