Quy chế đào tạo tín chỉ trình độ CĐ, TC hệ chính quy

Quy chế đánh giá phân loại CC, VC, NLĐ

Quy chế tuyển sinh năm 2020

Quy chế công tác văn thư

Quy định tên giao dịch tiếng anh

Quy định hoạt động dịch vụ KH & CN

Quy định CNNV các đơn vị thuộc trường

Quy chế nâng lương

Quy chế TCHD thông tin KHCN

Quy định NCKH của HSSV

Quy định về công tác kiểm tra

Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy định trả thu nhập tăng thêm

Quy định QLSD xe ô tô

Nội quy ra vào cơ quan

Quy định sử dụng văn bản điện tử

Quy chế tổ chức và hoạt động

Quy chế HSSV

Quy chế CVHT

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo

Quy chếHD BCD PCTN