I. Chức năng nhiệm vụ:
– Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.
– Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.
– Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.
II. Quá trình thành lập:
Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung được thành lập vào năm 2009, trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Yên.
Hiện nay, Hội Sinh viên Trường có hơn 1.000 hội viên gồm 04 Liên Chi Hội và 40 chi hội.
Từ khi thành lập tới nay, Hội sinh viên trường luôn là đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Được vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam… vì đã có những đóng góp cho công tác Hội.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN THƯ KÝ, BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2020-2023