Quyết định thành lập Hội đồng trường

Xem tại đây

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

– Hội đồng trường Cao đẳng Công Thương miền Trung là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường. Hội đồng trường được Bộ trưởng Bộ Công Thương ra Quyết định công nhận, bổ nhiệm. Hội đồng trường có các nhiệm vụ, quyền hạn:

– Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động hàng năm của nhà trường.

– Quyết nghị phương hướng tuyển sinh, mở ngành, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, chính sách đảm bảo chất lượng đào tạo, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

– Quyết nghị về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường.

– Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật.

– Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc đề nghị miễn nhiệm Hiệu trưởng.

– Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

– Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường.

– Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường.

– Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

– Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo Nghị quyết của Hội đồng trường. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan chủ quản trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Bộ Công Thương giao theo quy định của pháp luật.