Giới thiệu: Phòng Tổ chức – Hành chính

Địa chỉ làm việc

– Phòng 103A1 Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Phòng 106B1 Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 02573. 828248 – Hotline tuyển dụng 02576.536568

Email: tchc.mitc@gmail.com

Thông tin lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính

1. Trưởng phòng: Ông Huỳnh Văn Thái

Điện thoại: 0935701707

Email: vanthai.tic@gmail.com

Nơi làm việc: Phòng 106B1 Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Thuyền

Điện thoại: 0913412258

Email: ntthuyenth@gmail.com

3. Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Ngọc

Điện thoại: 0967846947

Email: phamvanngocpvn@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính

1. Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị tham mưu và giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức; chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động; cơ cấu tổ chức, công tác hành chính; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất; văn thư lưu trữ; công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt; công tác xây dựng cơ bản trong Trường theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ     

a. Công tác tổ chức – nhân sự

– Xây dựng cơ cấu tổ chức của Trường theo kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trong từng giai đoạn.

– Xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường; thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ.

– Công tác quản lý hồ sơ, lý lịch viên chức và người lao động trong trường theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức và người lao động; tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức từng năm, từng giai đoạn.

– Xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động viên chức lãnh đạo, quản lý; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức.

– Công tác đánh giá, xếp loại viên chức và thi đua, khen thưởng.

– Công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động. 

b. Công tác hành chính – Tổng hợp

– Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, công lệnh điều xe, ký xác nhận thời gian đi, về cho cán bộ, viên chức được cử đi công tác. Xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại trường.

– Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức các sự kiện lớn của Trường; hỗ trợ công tác hậu cần, phục vụ cho Ban Giám hiệu và các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,… của Trường.

– Thực hiện các công việc hiếu, hỷ….theo quy định của trường.

– Quản lý và điều phối sử dụng các phòng họp, hội trường; tổ chức mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm cho Ban Giám hiệu và các đơn vị trực thuộc theo quy định.

– Công tác an ninh trật tự, xây dựng cơ quan văn hóa.

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước.

– Công tác thanh tra – pháp chế; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,…

– Công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

c. Công tác văn thư, lưu trữ

– Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

– Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến.

– Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản.

– Quản lý sổ đăng ký văn bản; quản lý, sử dụng con dấu của Trường theo quy định.

– Thực hiện các quy định khác về công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, ngày 11/11/2011 và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020.

d. Công tác kiểm kê và quản lý tài sản, thiết bị vật tư

– Hướng dẫn và chỉ đạo việc kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản của Trường theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức kiểm tra, lập sổ sách kiểm kê, phân loại tài sản theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên.

– Theo dõi việc cập nhật, ghi chép và định kỳ đối chiếu sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị.

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của nhà trường. Tổng hợp, báo cáo, tư vấn về tình hình quản lý và sử dụng máy móc thiết bị trong Trường.

– Phối hợp thực hiện việc khấu hao trang thiết bị, vật tư theo quy định. Ðề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản, vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm tận dụng và tiết kiệm trong sử dụng.

– Theo dõi toàn bộ cơ sở hạ tầng đất đai, tường rào, hệ thống giao thông, hệ thống cống rãnh… thuộc phạm vi diện tích nhà trường, ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đất đai của trường, bảo vệ sự toàn vẹn địa giới thuộc Trường quản lý.

đ. Công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

– Hàng năm, chủ trì xây dựng kế hoạch và quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị,…phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, làm việc của cán bộ viên chức.

– Lập hồ sơ theo dõi quá trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị.

e. Công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị đào tạo

– Căn cứ kế hoạch kinh phí hàng năm, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư theo quy định của Nhà nước và của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị theo các dự án và theo các đề tài NCKH.

g. Công tác quản lý dự án xây dựng

– Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

– Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

– Lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu báo cáo chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt theo quy định.

– Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, tài liệu giúp chủ đầu tư đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu.

– Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.

– Tham gia nghiệm thu thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết. Làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình

– Phối hợp quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

– Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

– Tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu hồ sơ dự án theo đúng quy định hiện hành.

– Thực hiện một số nội dung công việc khác khi chủ đầu tư ủy quyền.

h. Công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, cứu nạn cứu hộ

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy; ban hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy chữa cháy. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn phòng cháy, chữa cháy trong toàn trường.

– Xây dựng kế hoạch, phối hợp đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho viên chức, người lao động đang làm việc tại trường.

– Hàng năm, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở cơ sở khác khi có yêu cầu.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.