1. Sứ mạng

Cung cấp cho người học và xã hội bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu chuyển giao và đổi mới sáng tạo.

2. Tầm nhìn

MITC trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao tiến hành đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đến năm 2035 đạt chuẩn ASEAN-4 và đến năm 2045 đạt trình độ các nước G20

3. Hệ thống giá trị cốt lõi

Chất lượng – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hội nhập

4. Triết lý đào tạo

Giáo dục khai phóng – Gắn kết thực tiễn – Năng lực sáng tạo