Nhà trường thông báo cho HSSV biết mức học phí thu của Học kỳ 2 năm học 2018-2019. Hạn cuối cùng nộp là ngày 7/3/2019.