Nội dung nghị định xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ehsOZ8y3hPuA65JUpMFExF-8QXhdNqX0/view?usp=sharing