Nội dung thông tư xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/17QjxnYZ9PgYDi0BeyT4TQ61V2gL4xkVc/view?usp=sharing