Nội dung Nghị định xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1DaO6_UtAiw5mo6xgN5fNPJa6YPpupUIZ/view?usp=sharing