Giới thiệu

//Giới thiệu

Giới thiệu

2019-07-10T18:24:21+07:00 July 9th, 2018|TCHC|0 Bình luận

1. Thông tin:

* Tên gọi     : Phòng Tổ chức – Hành chính

* Điện thoại: 02573. 828.248

* Email        :  [email protected]

* Lãnh đạo  :

– Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng (Quản lý chung): Ths. Nguyễn Văn Đức

+ Điện thoại: 0836.910.998

+ Email        : [email protected]

 

– Phó Trưởng phòng (Thuộc bộ phận Hành chính – Tổng hợp): Ths. Cao Thị Nhung

+ Điện thoại: 0918.121.409

+ Email        :  [email protected]

 

– Phó Trưởng phòng (Thuộc bộ phận Tổ chức – Nhân sự): Ths. Đặng Thị Bảo Trang

+ Điện thoại: 0982.127.920

+ Email       :  [email protected]

 

– Phó Trưởng phòng (Thuộc bộ phận Quản trị): Ths.Nguyễn Thanh Thuyền

+ Điện thoại: 0913.412.258

+ Email        : [email protected]

 

– Tổ trưởng Tổ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị: Ths. Dương Quốc Hiệu

+ Điện thoại: 0918.954.594

+ Email        : [email protected]

 

– Tổ trưởng Tổ bảo vệ: KS. Nguyễn Duy Trường

+ Điện thoại: 0855.897.509

+ Email        : [email protected]

 

* Nhân viên:

2. Chức năng:

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức, kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế trong nhà trường.

– Quản lý công tác hành chính và tổng hợp của Trường.

3. Nhiệm vụ:

a. Công tác tổ chức bộ máy:

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà trường.

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong một số mặt công tác của các Hội đồng: Hội đồng tuyển dụng viên chức và người lao động, Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét bồi thường kinh phí đào tạo và bồi thường tài sản…

– Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, trung tâm…trong Nhà trường.

b. Công tác nhân sự:

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công việc sau:

+ Xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường; thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ.

+ Phối hợp các đơn vị trong trường xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức hàng năm và từng giai đoạn. Thực hiện công tác quản lý nhân sự trong toàn Trường.

+ Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện qui trình tuyển dụng viên chức và người lao động, làm các thủ tục ký hợp đồng làm việc, tập sự, …; làm các thủ tục thuyên chuyển công tác, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hết thời gian tập sự đối với viên chức.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức từng năm, từng giai đoạn. Làm thủ tục cho cán bộ, viên chức đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài.

+ Hướng dẫn các đơn vị xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tổng hợp, thẩm định vị trí việc làm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động hàng năm theo quy định.

+ Tư vấn và tham gia Hội đồng xét bồi thường kinh phí đào tạo, bồi thường tài sản; Hội đồng kỷ luật xử lý cán bộ viên chức vi phạm nội quy, quy chế, quy định của Trường và Pháp luật của Nhà nước.

+ Nghiên cứu và triển khai thực hiện các luật và văn bản pháp luật quy định công tác nhân sự.

c. Công tác chế độ, chính sách:      

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công việc sau:

+ Thực hiện chế độ chính sách theo quy định đối với công chức, viên chức và người lao động (chế độ nâng lương, phụ cấp lương, chế độ bảo hiểm, thai sản, trợ cấp, thủ tục nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác….).

+ Tổ chức thực hiện xét nâng lương, chuyển ngạch lương…và làm thủ tục cử CBVC thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các nội quy, quy định, quy chế chi tiêu trong trường.

d. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và pháp chế:

– Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường;

– Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức trong Trường;

– Phối hợp với các đơn vị trong Trường, chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

– Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của công chức, viên chức, người lao động trong Trường kịp thời phản ánh, đề xuất biện pháp giải quyết những sai lệch, vướng mắc của công chức, viên chức.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng để giám sát, quản lý việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế làm việc của Nhà trường.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung các văn bản quy trình, quy phạm của Trường thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

e. Công tác hành chính:

– Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, công lệnh điều xe, ký xác nhận thời gian đi, về cho cán bộ, viên chức được cử đi công tác. Xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại Trường.

– Cấp giấy phép, theo dõi việc nghỉ phép, xác nhận thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép theo chế độ hàng năm của CBVC.

– Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với nhà trường.

– Thực hiện các công việc hiếu, hỷ . . . theo quy định của Trường.

– Quản lý, điều động phương tiện giao thông phục vụ các chuyến đi công tác của lãnh đạo, của các đơn vị theo qui định của Trường.

f. Công tác tổng hợp, báo cáo:

– Lập lịch công tác hàng tuần đăng tải trên Website của Trường, theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này. Ghi chép các cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì.

– Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất công tác của Nhà trường với các Bộ, Ngành liên quan về các lĩnh vực: tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, …

– Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trường.

– Quản lý và báo cáo cho cơ quan quân sự địa phương danh sách quân dự bị theo luật Nghĩa vụ quân sự, danh sách thanh niên trong độ tuổi NVQS.

g. Công tác Văn thư – Lưu trữ:

– Tiếp nhận, xử lý văn bản đến, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị và cá nhân trong Trường để giải quyết. Đặt và phân phối báo chí cho các đơn vị.

– Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác.

– Quản lý các con dấu của Trường; đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính.

– Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định hiện hành; tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.