Một số văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam CBVC & HSSV Trường cần biết:

 1. Luật Dân sự
 2. Luật Giáo dục
 3. Luật Giáo dục đại học
 4. Luật Giáo dục nghề nghiệp
 5. Luật Viên chức
 6. Luật Lao động
 7. Luật Giao thông đường bộ
 8. Luật phòng, chống ma túy
 9. Luật phòng, chống tham nhũng
 10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
 11. Luật Khiếu nại
 12. Luật Bảo hiểm xã hội