Văn bản pháp luật Việt Nam

//Văn bản pháp luật Việt Nam

Văn bản pháp luật Việt Nam

2018-07-03T09:21:51+00:00 July 3rd, 2018|Giới thiệu|0 Bình luận

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 334/KH-CĐCN, ngày 06/6/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa về việc thực hiện đề án 1928  “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 – 2016.

Và Thực hiện Quyết định số 3514/QĐ-BCT, ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trong ngành Công Thương. Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1311/KH-CĐCN-TCHC ngày 30 tháng 9 năm 2016 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2016 tại Trường với khẩu hiệu: “Cán bộ, viên chức và học sinh – sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật” nhằm mục đích:
– Tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
– Thông qua các hoạt động “Ngày Pháp luật” năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức và HSSV trong toàn trường; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HSSV.
– Đa dạng hơn nữa các biện pháp, mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua “Ngày pháp luật” năm 2016.
Một số văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam CBVC & HSSV Trường cần biết:

 1. Luật Dân sự
 2. Luật Giáo dục
 3. Luật Giáo dục đại học
 4. Luật Giáo dục nghề nghiệp
 5. Luật Viên chức
 6. Luật Lao động
 7. Luật Giao thông đường bộ
 8. Luật phòng, chống ma túy
 9. Luật phòng, chống tham nhũng
 10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
 11. Luật Khiếu nại
 12. Luật Bảo hiểm xã hội