Tuyên truyền sâu rộng, làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công Đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam; qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của các hệ thống chính trị của các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng tổ chức Công Đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động…