Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung và Công ty Cổ phần LILAMA 45.1