Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung và Công ty TNHH TM – DV Kỹ thuật G.P.L