Loading Events

Trong thời bổi hiện nay, người có năng lực số tốt đóng vai trò quan trọng được xem là yếu tố sống còn để đạt đến thành công trong học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp. Để trở thành một công dân số có trách nhiệm mỗi cá nhân cần phải được trang bị năng lực số.

Đối với học sinh, sinh viên việc trang bị năng lực số là vô cùng quan trọng trong thời đại số. Chúng ta cần trang bị năng lực số phù hợp với từng lứa tuổi. Năng lực này thuộc nhóm cần có sự rèn luyện, dần hình thành và phát triển qua quá trình giáo dục, sự định hướng của gia đình và tại nơi học sinh, sinh viên sống, để có thể biết tự chủ và tự học các kiến thức, kỹ năng khác trong môi trường số.

Từ đó, phát triển kỹ năng giao tiếp và sử dụng môi trường số cũng như khả năng giải quyết các vấn đề tại môi trường này qua những cách khác nhau. Việc triển khai giáo dục năng lực số không những chỉ tập trung vào môn tin học mà còn trong các môn học khác và trong các hoạt động học tập.

Hãy chọn MXH & Chia sẻ bài viết!

Go to Top