TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

INTERNATIONAL COOPERATION AND TRAINING CENTER (ICTC)

I. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 301B1, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung.

Email: ictc@mitc.edu.vn

Tel: +84 2573 668666

Fanpage: https://www.facebook.com/hoptacquocte/

II. Nhân sự trung tâm

1. ThS. Nguyễn Thị Thu Nhuần – Giám đốc, Giảng viên

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Email: nhuannguyen@mitc.edu.vn

2. TS. Nguyễn Trung Hòa – Phó Giám đốc, Giảng viên

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

Chuyên ngành: Kỹ thuật và Khoa học quản lý

Email: nguyentrunghoa@gmail.com

3. ThS. Văn Dương Tiểu Phượng – Giảng viên

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Chuyên ngành: Hóa thực phẩm

Email: vanduongtieuphuong@gmail.com

III. Nhiệm vụ

1. Tìm kiếm và phát triển mạng lưới đối tác quốc tế theo định hướng phát triển của Trung tâm và Trường. Xây dựng kế hoạch, chiến lược, tổ chức quản lý và hướng dẫn việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các chuyên đề, hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của Nhà nước;

3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm đối tác nước ngoài hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực đội ngũ; điều phối các chương trình đào tạo, chương trình việc làm, chương trình vừa học vừa làm, các khóa tập huấn quốc tế, các chương trình hợp tác trao đổi đội ngũ, học sinh sinh viên với đối tác nước ngoài;

4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất, xây dựng và quản lý các dự án, chương trình, nghiên cứu quốc tế; phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao của trường theo chuẩn quốc tế ở các bậc học để nâng cao chất lượng đào tạo;

5. Khai thác có hiệu quả và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các trường đào tạo nghề và các tổ chức giáo dục nước ngoài. Phát triển có chọn lọc các chương trình đào tạo quốc tế về đào tạo nghề tiên tiến;

6. Tìm kiếm các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học quốc tế; các nguồn tài trợ cho các dự án nghiên cứu và giáo dục quốc tế; các chương trình học bổng ngắn/dài hạn; các tiêu chuẩn, tình nguyện viên quốc tế do các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tài trợ và hỗ trợ;

7. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức các cuộc làm việc với chuyên gia nước ngoài; quản lý người nước ngoài đến Trường công tác, làm việc và học tập theo quy định của Nhà nước;

8. Quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế; phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức phiên dịch, biên dịch các tài liệu và soạn thảo các văn bản về hợp tác quốc tế do lãnh đạo Trường giao;

9. Tham gia cùng Phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị liên quan quản lý thông tin các đoàn ra theo quy định;

10. Làm báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về công tác hợp tác quốc tế của Trường.

IV. Đối tác hợp tác

2019

– Tập đoàn đào tạo AVESTOS

– Công ty TNHH Nhân lực AKANE <Đối tác chiến lược, 2022>. Trung tâm Nhật ngữ MITC – AKANE

2020

– Tổ chức UNV – United Nations Development Program

– Công ty CP Đào tạo và xuất nhập khẩu KCL

– Công ty CP TRAENCO Quốc tế

– Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam – JICA

2021

– Cao đẳng Dong Ju – Hàn Quốc

– Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam AHK – GIZ

– Nền tảng Coursera

– Tổ chức Women's Empowerment Principles – UN Women

– Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID

2022

– Tổ chức Giáo dục Di trú quốc tế DSS Education

– Tổ chức The VietNam Foundation – Khan Academy Việt Nam

– Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn quốc tại Việt Nam – KOICA