7 06, 2021

Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW của bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

2021-06-07T13:14:28+07:00June 7th, 2021|Văn bản pháp luật|0 Comments

Nội dung xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1RApiNlP7OhxPspOU_QLhMDf-xyDcWAqs/view?usp=sharing

12 04, 2021

Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định chuẩn về chuyên môn , nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

2021-04-12T10:27:37+07:00April 12th, 2021|Văn bản pháp luật|0 Comments

Nội dung thông tư xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/17QjxnYZ9PgYDi0BeyT4TQ61V2gL4xkVc/view?usp=sharing

Go to Top