Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần khẳng định vị thế và vai trò có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của cuộc sống con người trong tương lai kể từ khi ChatGPT ra đời cuối năm 2022. Với sự phát triển và đầu tư của nhiều công ty công nghệ lớn vào AI thời gian gần đây đang giúp cho thế giới bước vào kỷ nguyên mới – “kỷ nguyên AI” nhanh hơn. Chính vì thế, mỗi chúng ta không thể không quan tâm tới sự ảnh hưởng và vai trò của công nghệ này cũng như cần tiếp cận các kiến thức liên quan tới AI.

15 khóa học cơ bản và nên tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo cho mọi người

Dưới đây là 15 khóa học cơ bản tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo do Microsoft, LinkedIn và Google phát hành miễn phí cho cộng đồng mà chúng ta không nên bỏ qua:

1️⃣ 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐀𝐥

An overview of AI tools for project managers, executives, and students starting their AI career.

https://lnkd.in/dvVP9JeG

2️⃣ 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐈𝐬 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐥?

Learn about the basics, history, working principles, and ethical implications of Generative AI.

https://lnkd.in/duy28vK3

3️⃣ 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐥

The Evolution of Thoughtful Online Search: Explore distinctions between search and reasoning engines, mastering thoughtful search strategies in Generative AI.

https://lnkd.in/dwruHPSj

4️⃣ 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐁𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚𝐭
Utilize Microsoft Bing Chat to automate and streamline tasks effectively.

https://lnkd.in/dS72VTSK

5️⃣ 𝐄𝐭𝐡𝐢𝐜𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐥

Address ethical concerns in deploying Generative AI, understanding the ethical analysis framework.

https://lnkd.in/dD63DHUs

6️⃣ 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐬𝐨𝐟𝐭 𝐀𝐳𝐮𝐫𝐞 𝐀𝐈 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐬
Learn how to use Azure Machine Learning to create and publish models without writing code.

https://lnkd.in/dM6bnkKH

7️⃣ 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠
This course is a great way to learn the basics and use cases of Machine Learning.

https://lnkd.in/d_B6m9QZ

8️⃣ 𝐀𝐈 𝐟𝐨𝐫 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 – By Microsoft

https://lnkd.in/dHeHqtAA

9️⃣ 𝐀𝐈 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞

https://lnkd.in/dtFpAQkg

🔟 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

https://lnkd.in/dCCjRfTc

11. 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐬

https://lnkd.in/ghk5eygZ

12. 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐀𝐈.

https://lnkd.in/ghfQiMmP

13. 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

https://lnkd.in/gm4T9PER

14. 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐬.

https://lnkd.in/gXUHtPqX

15. 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐈 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨.

https://lnkd.in/gX7N4zA4

Trung Hòa TH

(Nguồn LinkedIn – Miss Sarah Adam)

Đăng ký Tuyển sinh Trực tuyến
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên

Địa chỉ