Kiểm định chất lượng (KĐCL) GDNN là một hoạt động có yêu cầu cao về tính khoa học, khách quan, công bằng, đồng thời bảo đảm tính thiết thực, chống hình thức, chống sự tùy tiện. Một trong những điều kiện, tiền đề không thể thiếu để đáp ứng các yêu cầu nói trên là: hoạt động KĐCL giáo dục nghề nghiệp được tiến hành trên cơ sở pháp luật và theo các quy định của pháp luật. Trường cao đẳng Công Thương miền Trung xem vai trò KĐCL như là một động lực bên trong với sự hỗ trợ, khuyến khích từ bên ngoài giúp nhà trường có điều kiện đánh giá lại mình một cách toàn diện, đầy đủ. Thông qua hoạt động KĐCL, thương hiệu, uy tín của nhà trường sẽ được xã hội biết đến và thừa nhận.

        Trong năm 2017 đến năm 2020, Nhà trường đã báo cáo công tác kết quả Tự đánh giá, cụ thể như sau: