Căn cứ quyết định số 514/QĐ-CĐCN-QLCL&NCKH, ngày 05/9/2017 của trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (nay là trường Cao đẳng Công Thương miền Trung) về việc ban hành kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017-2022  và tầm nhìn đến năm 2035;

Ngày 07/11/2018, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã ra Quyết định số 760/QĐ-CĐCT về việc kiện toàn các nhóm nghiên cứu chuyên sâu. Nội dung chi tiết xem tại đây…