Stt Tên tài liệu Quy trình Biểu mẫu
I Ban lãnh đạo
1 Sổ tay chất lượng STCL
2 Chính sách chất lượng CSCL
3 Mục tiêu chất lượng MTCL
4 Quy trình đánh giá nội bộ QT-HT-01 BM-HT-01
5 Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản QT-HT-02 BM-HT-02
6 Quy trình kiểm soát sự KPH và HĐKP QT-HT-03 BM-HT-03
7 Quy trình họp xem xét lãnh đạo QT-HT-04 BM-HT-04
8 Quy trình kiểm soát rủi ro và cơ hội QT-HT-05 BM-HT-05
II Phòng Tổ chức – Hành chính
1 Quy trình xử lý văn bản QT-HC-01 BM-HC-01
2 Quy trình tuyển dụng viên chức QT-HC-02 BM-HC-02
3 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức QT-HC-03 BM-HC-03
4 Quy trình bổ nhiệm cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng QT-HC-04 BM-HC-04 
5 Quy trình xét nâng bậc lương QT-HC-05 BM-HC-05
6 Quy trình xử lý kỷ luật viên chức QT-HC-06 BM-HC-06
7 Quy trình mua sắm thiết bị trường học QT-HC-07 BM-HC-07
8 Quy trình quản lý tài sản trường học QT-HC-08 BM-HC-08
9 Quy trình bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trường học QT-HC-09 BM-HC-09
10 Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng KPI-HC
11 Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát RRCH-HC
III Phòng Quản lý đào tạo
1 Quy trình xây dựng và lập kế hoạch đào tạo QT-ÐT-01 BM-ÐT-01
2 Quy trình đăng ký, bổ sung, rút bớt học phần QT-ÐT-02 BM-ÐT-02
3 Quy trình tổ chức thi và kiểm tra QT-ÐT-03 BM-ÐT-03
4 Quy trình tổ chức và chấm thi trắc nghiệm trên máy tính QT-ÐT-04 BM-ÐT-04
5 Quy trình nghiệm thu khối lượng giảng dạy QT-ÐT-05 BM-ÐT-05
6 Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ QT-ÐT-06 BM-ÐT-06
7 Quy trình xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi QT-ÐT-07 BM-ÐT-07
8 Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ HSSV QT-ÐT-08 BM-ÐT-08
9 Quy trình tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại cho khách hàng QT-ÐT-09  BM-ÐT-09
10 Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV QT-ÐT-10 BM-ÐT-10
11 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho HSSV QT-ÐT-11 BM-ÐT-11
12 Quy trình xét kỷ luật HSSV QT-ÐT-12  BM-ÐT-12
13 Quy trình tuyển sinh QT-ÐT-13 BM-ÐT-13
14 Quy trình tuyển sinh & Đào tạo liên kết QT-ÐT-14 BM-ÐT-14
15 Quy trình phục vụ phòng đọc QT-ÐT-15 BM-ÐT-15
16 Quy trình phục vụ phòng mượn QT-ÐT-16 BM-ÐT-16
17 Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu giấy QT-ÐT-17 BM-ÐT17
18 Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử QT-ÐT-18
19 Quy trình bổ sung tài liệu QT-ÐT-19 BM-ÐT-19
20 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo QT-ÐT-20 BM-ÐT-20
21 Quy trình kiểm kê tài liệu QT-ÐT-21 BM-ÐT-21
22 Quy trình sửa chữa, phục chế tài liệu QT-ÐT-22 BM-ÐT-22
23 Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng KPI-ÐT
24 Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát RRCH-ÐT
IV Phòng Kế hoạch – Tài chính
1 Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách QT-TC-01 BM-TC-01
2 Quy trình thực hiện thu- Hoàn trả học phí QT-TC-02 BM-TC-02
3 Quy trình thanh toán, tạm ứng và thanh toán tạm ứng QT-TC-03 BM-TC-03
4 Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng KPI-TC
5 Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát RRCH-TC
V Phòng Quản lý chất lượng và NCKH
1 Quy trình thanh tra vụ việc QT-QL-01 BM-QL-01
2 Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo QT-QL-02 BM-QL-02
3 Quy trình khảo sát người học đối với hoạt động giảng dạy, hoạt động quản lý và phục vụ đào tạo QT-QL-03 BM-QL-03
4 Quy trình kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo QT-QL-04 BM-QL-04
5 Quy trình tự đánh giá chất lượng trường QT-QL-05 BM-QL-05
6 Quy trình xuất bản tập san KH&CN MITC  QT-QL-06 BM-QL-06
7 Quy trình quản lý hoạt động KH&CN QT-QL-07 BM-QL-07
8 Quy trình tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học QT-QL-08 BM-QL-08
9 Quy trình khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động QT-QL-09 BM-QL-09
10 Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng  KPI-QL
11 Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát RRCH-QL
VI Tổ BM Ngoại ngữ
1 Quy trình quản lý hợp tác quốc tế QT-NN-01 BM-NN-01
    2 Quy trình tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế QT-NN-02 BM-NN-02
3 Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng KPI-NN
4 Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát RRCH-NN
VII TT đào tạo theo nhu cầu xã hội
1 Quy trình tổ chức đào tạo ngắn hạn QT-NC-01 BM-NC-01
2 Quy trình cập nhật thông tin trên website QT-NC-02
3 Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng KPI-NC
4 Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát RRCH-NC
VIII TT Dịch vụ
1 Quy trình hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV QT-DV -01 BM-DV-01
2 Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng KPI-DV
3 Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát RRCH-DV
IX TT Ươm tạo DN & ĐMST
1 Quy trình Ươm tạo doanh nghiệp QT-UT-01 BM-UT-01
2 Quy trình lựa chọn các dự án tiềm năng QT-UT-02 BM-UT-02
Quy trình Huy động vốn QT-UT-03 BM-UT-03
4 Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng KPI-UT
5 Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát RRCH-UT
X Các khoa tổ BM trực thuộc
1 Quy trình quản lý vật tư/ hoá chất QT-KHOA-01 BM-KHOA-01
2 Quy trình quản lý, khai thác phòng thực hành thí nghiệm QT-KHOA-02  BM-KHOA-02
3 Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy và hồ sơ dạy học QT-KHOA-03 BM-KHOA-03
4 Danh mục quá trình hệ thống quản lý chất lượng KPI-KBM
5 Xác định rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát RRCH-KBM