Danh sách những người đủ điều kiện tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung năm 2019: