Nối các câu với nhau là một chuyện chẳng dễ dàng gì (cứ hỏi Liên từ đẳng lập và Liên từ phụ thuộc là biết), nhưng dùng một dấu phẩy chuẩn xác sẽ giúp ích được trong nhiệm vụ này. Nhưng khi nào dùng thì “chuẩn xác”? Giáo viên Terisa Folaron sẽ đưa ra một vài mẹo nhỏ để đặt dấu phẩy đúng chỗ trong video clip trên.

Đạo diễn: Brett Underhill, giọng đọc: Julianna Zarzycki.

Một số chú ý trong bài:

  • Liên từ đẳng lập (Conjunction) và Liên từ phụ thuộc (Subordinate) thường được gọi chung là Từ nối.
  • Những từ được in đậm và dịch nghĩa tiếng Việt của chúng.
  • Ý nghĩa của từ viết tắt FANBOYS.
  • Cách sử dụng dấu phẩy chuẩn xác.
Commas are tricky things, especially when subordinates and conjunctions are involved. If you can remember a few basic rules, a simple law of physics, and some common scenarios, you will be able to use commas correctly. I like to think of the different parts of our sentence as characters. Let's meet a few of them: the tiny conjunctions, the mighty subordinates, and the clever comma. Conjunctions are small and nimble. They are words that connect clauses, words, and phrases. You can easily remember the conjunctions by remembering the acronym FANBOYS. The conjunctions are for, and, nor, but, or, yet, so. Because they're so small, more often than not, they require the help of a comma but not always. Subordinates, on the other hand, are the WWE heavyweight champions of sentences. They are words that connect two unequal things, dependent and independent clauses. Subordinates make it very clear what is being prioritized in a sentence. Commonly used subordinates are although, because, before, however, unless, and even though. Because subordinates are all about power, they can do a lot of heavy lifting by themselves. But, of course, sometimes even the strongest among us needs some help from our clever friends. Because our clever comma is so nice, she often roams her neighborhood looking for some community service to do. Dấu phẩy khá khó dùng, nhất là khi có liên quan đến Liên từ đẳng lập và Liên từ phụ thuộc. Nếu bạn nhớ được vài quy định cơ bản, các định luật vật lí, và một vài tình huống thông dụng khác, bạn có thể sử dụng dấu phẩy đúng cách. Tôi thích xem các thành phần trong câu như những nhân vật. Cùng điểm qua một số đối tượng như: các Liên từ đẳng lập tí hon, các Liên từ phụ thuộc lực lưỡng, và Dấu Phẩy lanh lợi. Liên từ đẳng lập nhỏ bé và nhanh nhẹn. Chúng thường nối các vế, các từ và các cụm từ. Bạn có thể dễ dàng nhớ tên của các Liên từ đẳng lập với tên viết tắt FANBOYS. Cụ thể là For, And, Nor, But, Or, Yet, So. Vì các Liên từ đẳng lập rất nhỏ con, nên có đôi khi sẽ cần Dấu Phẩy giúp đỡ. Các Liên từ phụ thuộc, mặt khác, là vận động viên hạng nặng giải đô vật WWE trong câu. Chúng nối những thứ không giống nhau lại, những vế độc lập và phụ thuộc. Liên từ phụ thuộc cho ta thấy những gì được ưu tiên trong câu. Mấy anh Liên từ phụ thuộc thường gặp là Although, Because, Before, However, Unless, Eventhough. Vì Liên từ phụ thuộc rất mạnh mẽ, nên họ có thể tự nâng rất nhiều thứ. Nhưng, dĩ nhiên là đôi khi những kẻ mạnh nhất cũng cần người bạn thông minh giúp đỡ. Vì Dấu Phẩy rất tốt bụng, cô luôn đi quanh xóm làng, tìm những công việc tình nguyện để làm.
Today, as soon as she leaves her house, she sees a subordinate lifting the weight of two complete sentences, one on each arm. Bartheleme loves engaging in political debate even though he usually loses. The comma asks the subordinate if he needs help. Well, we know that subordinates are the WWE heavyweight champions of sentences. They can easily hold the weight of these two complete sentences because they are distributed evenly on both arms. So, when the comma asks if it can help, the subordinate is appalled at the idea of needing assistance. No thanks, maybe next time! So, the comma continues on. Hôm nay, ngay khi rời khỏi nhà, cô ấy thấy Liên từ phụ thuộc đang nâng 2 câu hoàn chỉnh, mỗi tay nâng một câu: “Bartheleme rất thích tranh biện chính trị mặc dù ông ấy thường thua cuộc”. Dấu Phẩy hỏi Liên từ phụ thuộc xem có cần được giúp đỡ không. Chà, ta biết rằng Liên từ phụ thuộc là nhà vô địch WWE Câu Văn hạng nặng. Họ có thể dễ dàng nâng hai câu văn hoàn thiện này vì họ phân bố lực đều lên cả hai bên tay. Nên, khi Dấu Phẩy đề nghị giúp đỡ, Liên từ phụ thuộc hoảng hồn khi nghĩ tới cảnh có thêm dấu câu phụ trợ. Không đâu, cảm ơn, có lẽ lần sau nhé! Nên, Dấu Phẩy đi tiếp.
Soon, she seems a couple of subordinates attempting to lift the weight of sentences directly in front of themselves. Even though Bartheleme loves to sing, he never sings in front of others. The comma asks the subordinates if they need help. They might not want to admit it, but this time the subordinates do need help. Complete sentences weigh quite a bit. Simple physics tells us that it's easier to balance heavy objects if the weight is evenly distributed. So, while the subordinates are quite capable of balancing two complete sentences when carrying the weight on both sides, they're having trouble picking just one up. The comma rushes over to help the struggling subordinates, but how will she help? When subordinates begin sentences, the comma will place herself directly after the first thought or complete sentence. Ngay sau đó, cô thấy vài Liên từ phụ thuộc khác đang cố nâng mấy câu văn ở ngay trước mình. “Mặc dù Bartheleme rất thích hát, anh ấy chưa bao giờ hát trước ai cả.” Dấu Phẩy hỏi anh có cần cô giúp không. Có thể anh không thừa nhận nhưng lần này Liên từ phụ thuộc thật sự cần giúp đỡ. Những câu hoàn thiện hơi nặng. Vật lí cơ bản cho rằng khi trọng lượng được phân bố đều thì sẽ dễ cân bằng vật hơn. Nên, các anh Liên từ phụ thuộc có thể giữ thăng bằng hai bên khi nâng chúng lên được, nhưng hơi khó khi chỉ nâng một phía. Thấy họ quá chật vật nên Dấu Phẩy vội vàng chạy đến giúp đỡ, nhưng cô ấy sẽ làm thế nào? Khi Liên từ phụ thuộc đừng đầu câu, Dấu Phẩy sẽ xuất hiện ngay sau ý đầu tiên hoặc câu hoàn thiện đầu tiên.
After helping the subordinates, our comma heroine continues on and spots a conjunction holding the weight of two complete sentences. Bartheleme was accepted into the University of Chicago, and he is on the waitlist for Stanford University. The comma asks the conjunction if he needs help. Of course he does! Hurry! The comma rushes and places itself before the conjunction. Fanboys aren't as militant as subordinates. For this reason, the commas don't have to fall in line behind the fanboys. Fanboys are courteous creatures. They allow the comma to go ahead of them. Helping others is hard work! Giúp Liên từ phụ thuộc xong, vị anh hùng dấu phẩy của chúng ta tiếp tục đi và phát hiện bạn Từ Nối đang nâng hai câu hoàn thiện. “Bartheleme đã được nhận vào Đại học Chicago, và anh ấy đang đợi tin từ Đại Học Stanford”. Dấu Phẩy hỏi Từ Nối có cần giúp không. Dĩ nhiên rồi! Nhanh lên nào! Dấu Phẩy hối hả đứng trước Liên từ đẳng lập. FANBOYS không hùng cường như Liên từ phụ thuộc. Thế nên, Dấu Phẩy không cần phải đứng sau lưng FANBOYS. FANBOYS là những sinh vật nhã nhặn. Họ nhường cho cô ấy đứng trước. Giúp đỡ người ta vất vả ghê lắm!
On her way home, our comma sees a conjunction holding up the weight of a complete sentence and a fragment sentence. Bartheleme is going to major in molecular biology or interpretive dance. The now-exhausted comma asks the conjunction if he needs help lifting the items. This is one of the rare occassions where a conjunction doesn't need the help of a comma. The conjunction assures the comma that help isn't needed, which is good for the comma because by now, all it wants to do is go home and rest up for another day of vigilant sentence constructing. Trên đường về, Dấu Phẩy thấy bạn Từ Nối đang nâng một câu hoàn thiện và một cụm từ ghép. “Bartheleme sẽ học ngành Sinh học phân tử hoặc Nghệ thuật trình diễn”. Dấu Phẩy đang kiệt sức hỏi Liên từ đẳng lập có cần cô nâng giúp không. Một dịp hiếm hoi khi Liên từ đẳng lập không cần cô giúp đỡ. Liên từ đẳng lập cam đoan là không cần trợ giúp, thế cũng tốt cho Dấu Phẩy bởi vì bây giờ cô ấy chỉ muốn về nhà và nghỉ lấy sức để ngày mai tiếp tục đi cấu trúc câu một cách cẩn thận.

Videoclip và nội dung bài viết được dẫn nguồn từ Ted.com theo giấy phép Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

MITC ICTC logo #newthingeachweek #week16

#moituanmotkienthuc #tuan16